• Quy định về Chủ tịch Hội đồng thành viên

 • Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có các quyền và nghĩa vụ sau:

 • Thursday, 12 April 2018, 04:51:44 PM
 • Dịch vụ pháp lý: Luật sư bảo vệ doanh nghiệp; Thành lập sửa đổi bổ sung đăng ký kinh doanh; Soạn thảo quy chế điều lệ.

  Về điều kiện:

  -  Chủ tịch Hội đồng thành viên phải là thành viên Công ty;

  - Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch.

  - Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

  Quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên:

  - Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

  - Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên;

  - Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu để lấy ý kiến các thành viên;

  - Triệu tập Hội đồng thành viên;

  - Chủ trì Hội đồng thành viên;

  - Tổ chức lấy ý kiến các thành viên;

  -  Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

  - Tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

  - Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

  - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

  Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên:

  - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty;

  - Trung thành với lợi ích của công ty;

  - Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

  - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ sở hữu hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối;

  - Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

  Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá 05 năm.

  Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

  Xử lý trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên vắng mặt:

  - Trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty.

  - Trường hợp không có thành viên được ủy quyền thì một trong số các thành viên Hội đồng thành viên triệu tập họp các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên theo nguyên tắc đa số quá bán.

  Công ty trả thù lao, tiền lương và thưởng cho Chủ tịch Hội đồng thành viên theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

  Thù lao, tiền lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA