• Nghị quyết của Hội đồng thành viên

 • Hội đồng thành viên sẽ ban hành nghị quyết để quyết định các vấn đề của công ty như:

 • Friday, 13 April 2018, 04:27:55 PM
 • Thành lập công ty nhanh nhất; Bảo đảm pháp lý cho công ty; Thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

  Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng:

  - Biểu quyết tại cuộc họp,

  - Lấy ý kiến bằng văn bản hoặc

  - Hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

  Biểu quyết tại cuộc họp (nếu điều lệ không quy định khác):

  - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật Doanh nghiệp (Các vấn đề về điều lệ công ty);

  - Quyết định phương hướng phát triển công ty;

  - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  - Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

  - Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.

  Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp nếu điều lệ không có quy định khác:

  - Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp sau:;

  + Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

  + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

  + Tổ chức lại, giải thể công ty.

  Thành viên được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên trong trường hợp sau đây:

  - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

  - Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

  - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

  - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

  Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

  Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi tại nghị quyết đó.

  Trường hợp thành viên, nhóm thành viên yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết đã được thông qua thì nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài có hiệu lực thi hành.

  CÔNG TY LUẬT DOANH GIA

  Điện thoại: 0904.779.997 - 02438.717.828

  Địa chỉ: Số 72 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

  Website: www.luatdoanhgia.com; www.luatdoanhgia.vn

  Email: luatdoanhgia@gmail.com  www.luatdoanhnghiepvn.vn

 


 • ---------------------------------------------------------------------------------------

  • Bình luận của bạn

  •   

 

 •  
 • Đối tác pháp lý

 • Luật sư Ngô Thế Thêm tư vấn InfoTV

 •  

   

   

 • CHÍNH PHỦ

  BÁO ĐIỆN TỬ VNMEDIA

  HIỆP HỘI DN NHỎ & VỪA